Đảo hoa ở Kon Trang Long Loi- Tác giả: Ban NguyễnĐảo hoa ở Kon Trang Long Loi- Tác giả: Ban Nguyễn
Quốc bảo Sâm Ngọc Linh K5Quốc bảo Sâm Ngọc Linh K5
Tiếng vọng- Tác giả: Nguyễn Thế ĐứcTiếng vọng- Tác giả: Nguyễn Thế Đức
Thác Pa Sỹ- Tác giả: Đào Phúc Quang VũThác Pa Sỹ- Tác giả: Đào Phúc Quang Vũ
Lợp mái nhà Rông-Tác giả: Nguyễn BanLợp mái nhà Rông-Tác giả: Nguyễn Ban
Hoa mai anh đào khoe sắc- Tác giả: Bùi Thanh TrungHoa mai anh đào khoe sắc- Tác giả: Bùi Thanh Trung
Nét mới trên lòng hồ thủy điện Plei Kroong- Tác giả: Huy ĐằngNét mới trên lòng hồ thủy điện Plei Kroong- Tác giả: Huy Đằng

Bộ VHTTDL ban hành Kế hoạch chuyển đổi số năm 2023


Ngày đăng: 01-03-2023

(TITC) - Ngày 24/2, Bộ VHTTDL ban hành Kế hoạch số 405/QĐ-BVHTTDL về Kế hoạch chuyển đổi số năm 2023.

Hệ sinh thái chuyển đổi số trong du lịch

Theo đó, Kế hoạch đuợc ban hành nhằm tiếp tục thúc đẩy Chương trình chuyển đổi số tại Bộ VHTTDL, bám sát định hướng chuyển đổi số năm 2023 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số và thực hiện các nhiệm vụ cụ thể theo Kế hoạch chuyển đổi số của Bộ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đã được phê duyệt tại Quyết định số 3611/QĐ-BVHTTDL ngày 31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL.

Đồng thời, tập trung thúc đẩy Chương trình chuyển đổi số tại Bộ VHTTDL nhằm tăng cường sự thay đổi từ nhận thức đến hành động về chuyển đổi số, duy trì các hoạt động chuyển đổi số đã có và nhân rộng mô hình hay, cách làm hiệu quả trong hoạt động chuyển đổi số tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ VHTTDL. Cùng với đó, Kế hoạch còn nhằm triển khai hiệu quả, hoàn thành đúng tiến độ các nhiệm vụ cụ thể về chuyển đổi số do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ VHTTDL thực hiện trong năm 2023.

Kế hoạch đề ra các mục tiêu cụ thể, gồm: Hoàn thành đúng thời hạn các chỉ tiêu về Dữ liệu số, Chính phủ số, Kinh tế số, An toàn an ninh mạng theo Kế hoạch hoạt động của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số năm 2023; Duy trì, đảm bảo các hệ thống dùng chung của Bộ hoạt động ổn định, an toàn, bảo mật thông tin phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo Bộ và hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; Triển khai nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu của Bộ đảm bảo kết nối, liên thông, tích hợp, chia sẻ với Nền tảng dữ liệu quốc gia làm cơ sở thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa nội bộ các đơn vị thuộc Bộ và giữa Bộ với Sở VHTTDL các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.  

Đồng thời, tiếp tục phát triển và đưa vào sử dụng nền tảng Quản trị và Kinh doanh du lịch và nền tảng Bảo tàng số theo Kế hoạch triển khai nền tảng đã được Bộ VHTTDL phê duyệt năm 2022. Hoàn thành các chỉ tiêu về công tác số hóa, chuyển đổi, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu đối với thông tin dữ liệu và hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính tại các 2 cơ quan, đơn vị thuộc Bộ theo yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trên môi trường điện tử theo Nghị định số 45/2020/NĐCP và Nghị định số 107/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

Ban hành Danh mục thủ tục hành chính đủ điều kiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình theo quy định tại Nghị định số 42/2022/NĐ-CP của Chính phủ và thực hiện cung cấp trực tuyến một cách hiệu quả thông qua Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Bộ trên cơ sở hợp nhất Cổng dịch vụ công trực tuyến và hệ thống thông tin Một cửa điện tử thực hiện Quyết định số 468/QĐTTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, tạo sự chuyển biến rõ rệt trong việc cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến, giải quyết hồ sơ công việc trên môi trường mạng tại các cơ quan, đơn vị.

Cùng với đó, tăng cường thực hiện kết nối kỹ thuật, tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống phần mềm của Bộ với Trung tâm thông tin, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nhằm tăng cường sự giám sát của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong thực thi công vụ tại Bộ và các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và tạo sự thông suốt, thống nhất về thông tin, dữ liệu từ Trung ương đến địa phương trong công tác quản lý nhà nước về văn hóa, thể thao và du lịch. Triển khai hiệu quả Hệ thống thông tin báo cáo và Hệ thống văn bản điện tử của của Bộ VHTTDL: 100% chế độ báo cáo, chỉ tiêu tổng hợp báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý của Bộ (không bao gồm nội dung mật) được ký số, gửi qua Hệ thống thông tin báo cáo của Bộ, chia sẻ với Hệ thống thông tin báo cáo Quốc gia; 90% hồ sơ công việc tại cấp Bộ được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước). Từng bước triển khai Hệ thống quản lý giao nhiệm vụ, theo dõi tiến độ, kết quả thực hiện nhiệm vụ của Bộ trưởng và các Thứ trưởng tới Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, theo dõi đến cá nhân cấp phòng, ban và công chức, chuyên viên, người lao động trực tiếp thực hiện nhiệm vụ; kết nối với Hệ thống giao nhiệm vụ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao (phiên bản 2.0)…

Ngoài ra, hình thành kho dữ liệu tập trung ngành văn hóa, thể thao và du lịch và từng bước tạo lập, chuẩn hóa, cung cấp dữ liệu từ các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ làm giàu dữ liệu cho kho dữ liệu tập trung của Bộ; Triển khai các hoạt động về an toàn thông tin mạng cho các hệ thống thông tin, phần mềm, cơ sở dữ liệu thuộc Bộ và các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ quản lý theo mô hình bảo đảm an toàn thông tin 4 lớp do Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an hướng dẫn; tiếp tục triển khai xác định cấp độ an toàn thông tin cho 100% các hệ thống thông tin, phần mềm, cơ sở dữ liệu triển khai tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; Cán bộ, công chức, viên chức của Bộ được tập huấn, bồi dưỡng về kỹ năng số. Trong đó, cán bộ chuyên trách về công nghệ thông tin được tập huấn, bồi dưỡng chuyên sâu kỹ năng công nghệ thông tin, an toàn thông tin, kỹ năng khai thác và quản trị dữ liệu số; Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số trong ngành văn hóa, thể thao và du lịch.

Bên cạnh đó, Kế hoạch cũng đề ra 09 nhiệm vụ cụ thể về: Nhận thức số; Thể chế số; Hạ tầng số; Dữ liệu; Nền tàng số; Nhân lực số; An toàn thông tin mạng; Chính phủ số; Kinh tế số và 03 giải pháp: Đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức, kỹ năng số, tăng cường tương tác với người dân, doanh nghiệp; Nghiên cứu, hợp tác để ứng dụng hiệu quả các công nghệ; Thu hút nguồn lực công nghệ thông tin.

Kế hoạch có hiệu lực từ ngày 24/2/2023.

Với vai trò là đơn vị đầu mối về chuyển đổi số trong ngành du lịch, thời gian vừa qua, thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Du lịch, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung tâm Thông tin du lịch đã triển khai các giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành du lịch, với mục tiêu hình thành hệ sinh thái du lịch thông minh thống nhất và đồng bộ trên toàn quốc.

Các nền tảng số cốt lõi của ngành du lịch đã được hình thành nhằm hỗ trợ cơ quan quản lý, doanh nghiệp và khách du lịch. Trong đó có Hệ thống cơ sở dữ liệu Du lịch Việt NamHệ thống báo cáo thống kê du lịch; Hệ thống dashboard thông tin điều hành du lịch; Nền tảng “Quản trị và Kinh doanh du lịch”; Nền tảng đa dịch vụ “Du lịch Việt Nam - Vietnam Travel”; Thẻ Việt - Thẻ Du lịch thông minh; hệ thống vé điện tử… Đồng thời, Trung tâm Thông tin du lịch cũng đang hỗ trợ nhiều địa phương trên cả nước triển khai hoạt động chuyển đổi số như Ninh Thuận, Quảng Ninh, Nghệ An, Hà Nội, Sơn La, Kon Tum, Gia Lai, Cần Thơ...

Trung tâm Thông tin du lịch

Nguồn: Tổng cục du lịch https://www.vietnamtourism.gov.vn/post/48052

 

TIN TỨC LIÊN QUAN

Ấn tượng Du lịch Việt Nam tại Hội chợ ITB Berlin 2023!

(TITC) - Sau 3 năm bị gián đoạn bởi dịch bệnh Covid-19, Việt Nam đã chính thức quay trở lại Hội chợ du lịch quốc tế ITB Berlin 2023 với gian hàng chung và quy mô doanh nghiệp tham gia lớn nhất từ trước đến nay. Đây là nỗ lực rất lớn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng cục Du lịch, Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch cùng sự tham gia tích cực của các địa phương, doanh nghiệp, thể hiện vị thế, vai trò của du lịch Việt Nam cũng như nỗ lực khôi phục hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch Việt Nam đến với thị trường quốc tế.

Quảng bá du lịch Việt Nam tại Hội chợ ITB Berlin 2023

(TITC) - Từ ngày 7-9/3/2023, Tổng cục Du lịch phối hợp với Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch cùng nhiều địa phương, doanh nghiệp sẽ tham gia Hội chợ du lịch quốc tế ITB tại thủ đô Berlin, Cộng hòa liên bang Đức.

Thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và Tổ chức Du lịch Thế giới

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đề nghị Tổ chức Du lịch Thế giới (UNWTO) đẩy mạnh hợp tác với Việt Nam, lựa chọn Việt Nam đăng cai một số sự kiện của UNWTO; hỗ trợ kỹ thuật về chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin phát triển hệ sinh thái du lịch thông minh, công tác thống kê, ứng phó với biến đổi khí hậu, định vị và phát triển thương hiệu du lịch quốc gia của Việt Nam...

Kon Plông: Tổ chức Cuộc thi “Ảnh đẹp Thiên đường Tây Nguyên - Măng Đen”

Theo Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 1/3 của UBND huyện Kon Plông, Cuộc thi “Ảnh đẹp Thiên đường Tây Nguyên - Măng Đen” được tổ chức trên phạm vi toàn quốc.